Θερμομόνωση

Η Θερμομόνωση ορίζεται ως η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε
απόσταση ικανή για επίδραση από ακτινοβολία. Θερμότητα είναι μια ενέργεια που μεταφέρεται εξαιτίας της διαφοράς θερμoκρασίας . Η θερμότητα μεταφέρεται από σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας προς σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Η μεταφορά θερμότητας σταματά όταν εξισώνονται οι θερμοκρασίες των σωμάτων. Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία. Η θερμότητα που μεταφέρεται σ’ ένα σώμα εξαρτάται από την μάζα του, το είδος του υλικού ή και από την μεταβολή της θερμοκρασίας του!

Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν : • τη θερμική ροή
μεταξύ σωμάτων ή • χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία. Η
θερμομόνωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας από αγωγή ή ακτινοβολία, εμποδίζοντας
ή αντανακλώντας και όχι απορροφώντας την ενέργεια.

Στις κτιριακές κατασκευές τα θερμομονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται από την τιμή του U-
value (θερμοπερατότητα). Πρόκειται για την τιμή που χρησιμοποιείται για να δώσει την

αποτελεσματικότητα διαφόρων μονωτικών υλικών με διάφορα πάχη. Είναι η θερμική
αντίσταση ενός m2 υλικού συγκεκριμένου πάχους εκφράζει τη ροή θερμότητας που
προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας.
Σημαντικός και αποτελεσματική κατασκευαστική λύση είναι και η εξωτερική
θερμομόνωση.